Bitki Besin Noksanlıkları

A-AZOT(N) NOKSANLIĞI : Sürgün büyümesi kısa ve ince, yapraklar küçük, yapraklar dik ve yaprak rengi açık yeşil veya sararma, erken döküm ve sonbaharda yaprak damarları kırmızı renkliden açık kahverengiye veya turuncuya kadar değişen renklerde. Meyveler küçük ve oldukça renklidir.

 • Orta ve yaşlı yapraklarda başlar.
 • Bitki küçük kalır, verim ve kalite düşer.
 • Yapraklar solgun bir renk kazanırlar ve giderek tümüyle sarararak dökülürler.
 • Sürgünler büyümez. Çiçek oluşumu durur ve oluşmuş çiçekler döllenmez.
 • Meyveler irileşmez ve doğal rengini almaz.

Azot Fazlalığı

 • Bitkide anormal boya kaçma. Bitki dokularında gevşeme.
 • Meyvede olgunlaşmayı geciktirir.
 • Çiçek oluşumu durur veya geç çiçek açar.
 • Meyvelerin yola dayanımı azalır.
 • Depolamada çabuk çürüme görülür.
 • Meyve kabuğu incelir, kuru madde miktarı azalır ve lezzetsiz meyveler ortaya çıkar.

B-POTASYUM(K) NOKSANLIĞI : Yaprak kenarları ve uçlarında yanma,yan tomurcukların açılmaması,kısa ve ince sürgün gelişimi,meyve kalitesi-rengi ve iriliğinde azalma.potasyum noksanlığı, hafif toprak veya sığ-zayıf drenajll topraklar yada kök sistemleri tarafından toprağı sömürülmüş yaşlı meyve bahçelerinde yüksek oranda meydana gelir.

 • Bitkilerde kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanım önemli ölçüde azalır.
 • Meyvelerde kalite bozuklukları meydana gelir. Depolama ömrü kısalır.


Potasyum Fazlalığı

 • Ortamda fazla potasyum bulunması bitki açısından olumsuz bir etki meydana getirmez.
 • Potasyum ihtiyaç duyulmasa bile bitki tarafından alınır ve biriktirilir. Bu duruma Lüks tüketim denir.
 • Bununla birlikte fazla potasyum diğer elementlerin alımını azaltır ve özellikle Mg alımını olumsuz yönde etkiler.

C-FOSFOR(P) NOKSANLIĞI : koyu gri yeşil yaprak ve gövde-sürgün büyümesi ve yaprak boyutunda engellenme (küçülme),tomurcuklarda ölüm,meyve sertliğinde azalma, verimde düşüş.

 • Bitkinin yeteri kadar generatif organ gelişmez.
 • Bitki iyi çiçek oluşturmaz.
 • Meyveleri yeteri kadar büyüyemez ve tohum meydana getirmez.
 • Kökler iyi büyüyemez ve etrafa yayılamaz.


Fosfor Fazlalığı

 • Fosfor fazlalığı belirtileri gözle kolay görülmez.
 • Fosfor fazlalığı Cu, Fe ve Zn gibi diğer elementlerin üzerine etki yaparak onların noksanlıklarını ortaya çıkmasına sebep olur.

D-KALSİYUM(Ca) NOKSANLIĞI : Kök gelişimi sınırlıdır,kahverengi kök uçları, sürgün uçlarında ölüm, yaprak ortasında büyük kahverengi lekeler.belirtiler ph sı düşük kumlu topraklar da yetişen bitkilerde daha çok rastlanır. Yapraktan kalsiyum uygulaması fungal hastalıkları azaltır, acı beneği önler.

 • Kalsiyum noksanlığı genellikle asidik topraklarda çok görülmektedir.
 • Ca noksanlığı genellikle sürgün uçlarında bellidir.
 • Genç yapraklar içe doğru bükülür kenarları şekilsizleşir ve nekrozlaşır.
 • Bu yapraklarda ayrıca kahverengi yanma ve noktalanmalar oluşur.
 • Bitkilerde zayıf kök gelişmesi görülür.
 • Diğer taraftan bitkilerin büyüme noktası ölerek geriye doğru ölüm başlar.
 • Ca fazlalığında K ve Mg gibi makro besin ve Mo dışında diğer mikro besin maddelerinin alınımı engellenir.

E-MAGNEZYUM(Mg) NOKSANLIĞI :Yapraklarda sararma ve kenarlardan başlayan damarlar arasına kadar uzanan yanıklıklar görülür.bu durum aniden yaz ortasında görülebilir ve hızla sürgün ucuna doğru ilerleyebilir.yaşlı yapraklar genellikle yaz sonunda.genç yapraklar kalacak şekilde dökülür.yaşlı meyve ağaçlarında yanma(sararma) genellikle yaprağın bütününde üniform olmaktadır.meyvede irilik,verim, kalite az da olsa erken döküm görülebilmektedir.

 • Turunçgillerde Mg noksanlığı N, P ve K göre daha az görülür.
 • Yapraklar dökülmeye başlar, Sonbaharda şiddetli yaprak dökümü olur ve ağaçta meyve görüldüğü halde, çok seyrek yaprak sistemi dikkati çeker.
 • Meyve kabuğu kalınlaşır, meyvenin iç ve dış rengi açılır ve ağaçlarda fazla meyve dökümü olur.

F-BOR (B) NOKSANLIĞI : Meristem dokuda ve büyüme hevesinde yavaşlama meydana gelir. Karbonhidrat metabolizması aksar,nükleik asit sentesi engellenir. Tozlaşma ve meyve tutumu azalır.bitkide hormon transferinde, meyve oluşumunda,huçre yapısınıngelişmesinde,kalsiyum alınımında ve glikoz hareketliliğinde yavaşlamalar olur.
Yapraklarda şekil ve doku bozuklukları,büyüme konisinde ölüm,çatlama ve gövde merkezinde çürümeler.döllenme ve meyve oluşumunda yetersizlikler. 

G-ÇİNKO (Zn) NOKSANLIĞI : Bitkilerin genç sürgün uçlarında rozetleşme.çoğu zaman bu genç sürgünler uçtan başlayarak kurur.yapraklar olgunlaşmadan dökülür. En belirgin diğer bir özellik ise;bodur bitkilerdir.ayrıca meyve tomurcuğu ve meyve adedinde azalma,düşük kalite,erken meyve dökümü.

 • Hemen her çeşit toprakta noksanlığına rastlanmakla beraber hafif karakterli topraklarda daha fazla görülür.
 • Bitkilerde görülen noksanlık belirtileri önce yaprak damarları arası kloroz, takiben nekroz ve mor renkli pigmentasyondur.
 • Yapraklar gelişmeden kalır, şekilleri bozulur, internodlar kısalarak rozetleşme oluşur ve meyve verimi düşer.
 • Toprağın çok fazla kireçlenmesi toprağa sulama suyu ile fazla su verilmesi ve topraktaki yüksek fosfat konsantrasyonu'da aynı şekilde çinko noksanlığına neden olur.
 • Genel olarak kumlu, çok asit veya alkali reaksiyonlu topraklarda görülür.

H-DEMİR (Fe) NOKSANLIĞI : Genç yapraklarda tamamen sararma veya yaprak damarları ile birlikte sarımsı yeşil renklenme.ilerlemiş noksanlıklarda yaprak kenarlarında yanma görülebilir.verimde azalma.meyvelerde tatsızlaşma-renksizleşme.

 • Genellikle kalkerli veya kireçli topraklarda yani pH' sı yüksek kalsiyumca zengin topraklarda demir noksanlığı çok yaygındır.
 • Diğer taraftan asidik topraklarda da mangenez fazlalığı varsa yine demir noksanlığı görülür.
 • Yüksek konsantrasyonda çinko, bakır, fosfor ve diğer bazı elementler demir noksanlığı oluşturur.
 • Genellikle kalkerli veya kireçli topraklarda demir tuzlarının kireç tarafından tutulması sonucu demir noksanlığı ortaya çıkar.
 • Aşırı sulamalar, tuzluluk, kötü drenaj, düşük toprak ısısı ve yüksek miktarda akümüle Bakır (Cu) içeren kumlu topraklar demir noksanlığına sebep olan diğer etkenlerdir.
 • Demir noksanlığının tipik belirtisi bitkilerde kloroz oluşumudur. Kloroz damarların yeşil damar aralarının sarı bir renk alması şeklindedir. Bazı yapraklarda kahverengi noktalanmalar da olur.
 • Ayrıca yaprağın tamamı veya bir kısmı kahverengileşir ve dökülebilir. Bu element bitkide immobil olduğundan simptomlar genç büyüme noktalarında daha şiddetlidir.
 • Yaprak rengi bazen beyaza kadar dönebilir, ancak orta damarlar yeşil kalır ve etkilenmiş yaprak genellikle küçük ve incedir.

I-MANGAN (Mn) NOKSANLIĞI : Sürgün ucu ve sürgün üzerinde ortadaki yapraklarda damarlar arasında sararma.yaprak iriliği fazla etkilenmez,verim düşer,eksiklik asitli topraklarada, kabukdaki kızarıklık ile ilişkilidir.kireç ile doğrulanır.

 • Akdeniz bölgesinin kireççe zengin alkali topraklarında yetişen turunçgillerde sık sık rastlanan noksanlıklardan birisidir.
 • Noksanlık belirtileri tipik klorozdur, damarlar yeşil kalır ve yapraklarda nekrotik noktalar oluşur.
 • Şiddetli noksanlığın görüldüğü yapraklar kahverengileşir ve solar. Noksanlık hem genç hem de yaşlı yapraklarda görülebilir.

J-BAKIR (Cu) NOKSANLIĞI : Sürgünlerde geriye dönüşümsüz ölüm.ateş yanıklığı gibi siyah yapraklar.genç yapraklarda sararma,kalitede düşüş.verimde azalma.kış soğuklarına hassasiyet erken yaprak dökümü.

K-MOLİBDEN (Mo) NOKSANLIĞI : Toprak Ph düşük ise yaprak kenarlarında sararma ve düşük dereceli yanıklıklar. 

L-KÜKÜRT (S) NOKSANLIĞI : Genç yapraklarda sararma,ilerlemesi durumunda bütün ağaçda(bitkide) sararma. Büyümede yavaşlama, veri m ve kalitede düşüş.